Regulamin konkursu Bilety lotnicze & Sesja foto

Łukasz Ławecki Foto&Video
ul. Wojciecha Bogusławskiego 4
Włoszakowice 64-140
NIP: 6972375601

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest firmaŁukasz Ławecki Foto&Video z siedzibą ul. Wojciecha Bogusławskiego 4
Włoszakowice 64-140, NIP: 6972375601
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Serwis
instagram.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z
organizacją konkursu na łamach serwisu.
Warunki uczestnictwa
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Skierowany jest dla par, narzeczonych i osób po ślubie.
5. Konkurs trwa od 26.12.2023 r. do końca dnia 07.01.2024 r.
6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 14.01.2024 r. na platformie Instagram
7. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na publikacę zdjęć zrobionych podczas sesji oraz swojego wizerunku na relacjach i materiałach promocyjnych.
8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Instagram.

9. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik udostępni post w swojej relacji, polubi profil i zaserduszkuje post konkursowy
10. Zadanie konkursowe polega na oznaczeniu i napisaniu w komentarzu z kim i dlaczego chce się polecieć na sesje.
11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną osobę i udzielić tylko jednej odpowiedzi.
12. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
13. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez Łukasza Ławeckiego.
14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Instagram.
15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w
wypowiedziach.
16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały
udziału w konkursie.
Nagroda
17. Nagrodą w konkursie są bilety lotnicze do Bergamo oraz sesja zdjęciowa w Bergamo. Nagroda zostanie zrealizowana w marcu. Organizator konkursu zaproponuje wygranej osobie kilka terminów w miesiącu marzec do wyboru. Bilety będą zakładały przylot pierwszego dnia i wylot drugiego.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty biletów lotniczych oraz sesji.
19. Organizator zapewnia tylko zakup biletów lotniczych. Nie zapewnia noclegu, wyżywienia, ubezpieczenia. Przedmiotem konkursu są tylko bilety lotnicze. Uczestnik musi we własnym zakresie zapewnić sobie wszystkie pozostałe transporty oraz rzeczy około wyjazdowe. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z ruchem lotniczym, liniami lotniczymi i transportem. Bilety konkursowe zawierają opcję bagażu podręcznego. 
20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie
Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie
Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w
serwisie Instagram, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
Reklamacje
24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia
konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@laweckistudio.pl
25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W
tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Instagramie- tytuł konkursu).
26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.
Obowiązek informacyjny
27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest (Łukasz Ławecki Foto&Video
ul. Wojciecha Bogusławskiego 4
Włoszakowice 64-140
NIP: 6972375601). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować
się z kontakt@laweckistudio.pl.
28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Instagramie.
29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym
wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, a
także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia
obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
Postanowienia końcowe
30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Instagramie @laweckistudio.
33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.